GENÇLİKİŞÇİ SINIFI

Enternasyonale doğru

Kurucuları arasında Türkiye’den TİKB‘nin de bulunduğu ICOR’un Kuruluş Bildirgesi’ni ve kurucu örgütler listesini yayınlıyoruz

Enternasyonale doğru

Kurucuları arasında Türkiye’den TİKB’nin de bulunduğu ICOR’un (Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu) kuruluş belgeleri ve tüzüğü farklı dillerde yayınlandı. Elimize e-mail yoluyla ulaşan metinlerden Kuruluş Bildirgesi’ni ve kurucu örgütler listesini yayınlıyoruz:

ICOR KURULUŞ BİLDİRGESİ
6 Ekim 2010

Devrimci Parti ve Örgütlerin Koordinasyonu ve İşbirliği” inisiyatifinin düzenlediği Dünya Konferansı, kendisini uluslararası bir örgüt olarak kurma kararı aldı. Örgütün adı “Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu”dur. (ICOR)

I.
ICOR’un kuruluşu şu anlayışa dayanmaktadır: Yüksek derecede örgütlü ve dünya çapında bağlara sahip uluslararası mali sermayenin ve onun emperyalist dünya sisteminin karşısına yeni bir şey koymanın zamanı gelmiştir -Bu, enternasyonal devrimci işçi hareketinin ve geniş kitlelerin ülke sınırlarını aşan işbirliğinin ve pratik eylemin koordinasyonunun yeni bir basamağını oluşturan örgütlülüğüdür.

Yeni sömürgecilik sistemiyle birlikte emperyalizm, yalnızca, insanlığın varlığını dramatik bir biçimde tehdit eden gelişmeye eğilimli bir krizle varolabilir. Bu kendini 2008’deki dünya ekonomik -ve finans- krizinde, kapitalist sistemin üretim ve yeniden üretimdeki yapısal krizlerinde, borçlanma krizlerinde, evrensel çevre krizinde, proletarya ve geniş yığınlar içinde ailenin büyüyen çözülüşünde, siyasi krizlerde ve aynı zamanda büyüyen uluslararası savaş tehlikesinde, yükselen emperyalist saldırılarda ve emperyalizmin gericilik ve faşizme doğru genel eğiliminde göstermektedir.

Kapitalizmin dünya işçi sınıfına ve geniş yığınlara sunacağı bir gelecek yoktur. Bu yüzden ICOR dünyanın bütün kadın-erkek devrimcilerini Lenin’in şu sözleri doğrultusunda birleşmeye çağırır: “İşçiler eğer birbirinden kopuksa hiçtir. İşçiler birleştiğinde her şeydir.” (Lenin, 1913, “İşçilerin Birliği Üzerine”)

ICOR enternasyonal olarak örgütlenmiş devrimci işçi hareketinin kazanımlarına sahip çıkar. Bunlar içinde 1871 Paris Komünü’nün büyük devrimci eylemi, 1917’deki muzaffer Rus Ekim Devrimi, 19451949 Çin Devrimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında eski sömürge sisteminin parçalanması için yürütülen devrimci kurtuluş mücadeleleri ve sosyalist kampın oluşması vardır.

ICOR I., II., III. Enternasyonal tarihi örneklerinde somutlaşan enternasyonal örgütlenme biçimlerinin zengin deneyimlerine dayanır. O birliğin biçimi konusunda bugünün verilerini, gerekliliklerini ve imkanlarını dikkate alır. O böylece Karl Marx’ın, “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” ve Lenin’in, “Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!” büyük sloganlarını hayata geçirir.

1956’da Sovyetler Birliği KP’nin 20. Parti Kongresi’nde egemen olan revizyonist ihanet dünya komünist ve işçi hareketini bugüne kadarki en ağır yenilgiye uğrattı ve ardında görülmemiş boyutlarda bir parçalanmışlık bıraktı. Kapitalizmin restorasyonu dev bir antikomünizm ve karşı devrim dalgasına yol açtı.

Enternasyonal komünist ve işçi hareketi içinde ortaya çıkan sekter ve anarşist eğilimler de bu harekete yer yer büyük zarar verdi. Fakat enternasyonal devrimci hareketin yeniden yükselmesinin önündeki esas tehlike, işçi ve halk hareketi üzerinde revizyonizmin ve reformizmin etkisiydi, etkisidir.

1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle modern revizyonizm merkezini kaybetti. Emperyalist burjuvazi bu çöküşü dünya çapında antikomünist saldırısı için bir avantaj haline getirebildi. Sovyetler Birliği şahsında revizyonist kalenin zayıflaması, sosyalizm doğrultusunda dünya çapında yeni bir mücadele atılımı için de aynı zamanda önemli bir faktördür.

Sayıları milyarlarla ifade edilen dünya çapındaki proletarya, eğer geniş yığınlarla ittifak içinde enternasyonal olarak örgütlenir, kurtuluşu için mücadeleyi eline alır ve halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerinde yol gösterici rolünü oynarsa, emperyalizme karşı onu alt edecek güçtür.

II.
Emperyalizmin yüksek derecede gelişmiş ve uluslararası alanda birbirine bağlanmış üretici güçleri ile vardığı bugünkü seviyesinde, sosyalizm için maddi temeller daha şimdiden geniş çapta olgunlaşmıştır.

Dünya mali sermayesinin diktatörlüğü şartlarında korkunç yıkıcı güçler de aynı zamanda etkindir:

* Emperyalizm tarafından ezilen ve sömürülen ülkelerde kitlelerin yoksullaşması, ülke zenginliklerinin talanı, her türlü devrimci atılıma karşı askeri tehdit, çevre tahribatı, açlık ve sürgün derinleşmektedir.

* Yüksek derecede gelişmiş kapitalist ülkelerde bile büyük boyutlara yükseltilen sömürü, kitlelerin artan yoksulluğu ve burjuva demokratik hak ve özgürlüklerin devlet aygıtlarının faşistleştirilmesine kadar varan tırpanlanmasıyla el ele yürümektedir.

* Emperyalist burjuvazi sürekli olarak ulus devletlerin bağımsızlığını ve toprak birliğini tehdit etmektedir. Bu, emperyalist devletlerin dış siyasetinin askerileşmesini beraberinde getirmekte, bu askerileşme de kabaca BM misyonu ve insani yardım sahtekârlığı maskesi ile örtülmeye çalışılmaktadır.

* Emperyalistler, en başta da emperyalist büyük güçler arasındaki rekabet sürekli olarak bir dünya savaşı tehlikesini besliyor ve dünyanın yeniden paylaşılması mücadelesi bölgesel savaşlara yol açıyor.

* Kapitalist üretim tarzı bugün dünyayı kısa vadede bütün insan yaşamını imkansız hale getirebilecek evrensel çevre felaketi ile yüz yüze getirmektedir.

* Emperyalizm çocukların ve gençlerin geleceğini çalmakta ve emekçi kadın yığınları çifte sömürü ve baskı şartlarında zincirlenmektedir. Emperyalizm tarafından ezilen ülkelerdeki kadınlar ayrıca, ulusal ve dinsel ayrımcılığın da hedefi olmaktadır.

Sömürü ve baskıdan kurtulmuş bir topluma duyulan özlem ve bu yöndeki arayışlar, toplumu dönüştürücü, emperyalist dünya sistemin temel kötülüklerini aşacak bir güç haline gelmelidir.

ICOR, emperyalist sistemin istikrarsızlığını, emperyalizme karşı ve sosyalizm için devrimci kurtuluş mücadelesini daha de geliştirerek cevaplama pratik ihtiyacından doğmuştur.

Tek tek ülkelerde devrimci örgüt ve partilerin inşası ve güçlendirilmesi, emperyalizmin yıkılması ve sosyalizmin inşası mücadelesinin yeniden yükseltilmesi için belirleyici unsurdur. Bunun için kitlelerin ortak mücadelesinde ulusal, bölgesel ve enternasyonal alanda değişik platformların ve örgüt biçimlerinin yaratılması gerekir.

Tarihsel meydan okuma dünya çapında yürüyen mücadelelerin ülke sınırlarını aşan bir işbirliğini, koordinasyonunu ve devrimcileştirilmesini bugün her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.

III.
Şunları gözönünde bulundurarak:

* Birçok parti ve örgütte, yapıcı ve eşit haklar temelinde işbirliğine duyulan istek gelişti;

* Kitlelerin ve sanayi proletaryasının çekirdeğinin ülke sınırlarını aşan, henüz başlangıç aşamasındaki mücadelelerinde uluslara bölünmüşlüğün aşılması gerektiği bilinci gelişiyor;

* Bir dizi enternasyonal devrimci örgüt biçimleri (konferanslar, forumlar, platformlar vb) daha şimdiden ortaya çıkmış durumdadır;

*Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” ve “Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!” sloganları ancak enternasyonal örgüt biçimleri aracılığıyla hayata geçirilebilir;

* Tek tek ülkelerde ve örgütlerde farklı toplumsal şartlar ve sınıf mücadelesinin farklı gelenekleri vardır;

* Her ülkenin devriminin hazırlığının ve yürütülmesinin sorumluluğu o ülkenin işçi sınıfı -ve kitle hareketinin- partisinin omuzlarındadır;

* Dünya devrimcileri arasında daha birçok ideolojik-siyasi ayrılık vardır;

* Ortak, örgütlü devrimci eylem bütün ayrılıkların aşılmasını bekleyemez;

ICOR kendisini, enternasyonal devrimci işçi hareketinin dayanışmacı birliğini geliştirmeye bir katkı olarak kavrar.

Berrak bir ideolojik asgari müşterek temelinde o, devrimci eylem birliğini, içeriksel temellerin daha derinleştirilmesi amacıyla yürütülecek canlı bir tartışma ve netleşme süreciyle sağlamaya çalışır.

Kuruluş Konferansı ICOR’un bütün devrimci parti ve örgütlere ve diğer enternasyonal birliklere karşı tutarlı olarak açık kapı siyaseti izleyeceğini açıklar.

Onun esas işi sınıf mücadelesinin ve pratik dayanışmanın örgütlenmesinde işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır.

O, dünyada diğer ilerici enternasyonalist örgüt biçimleriyle sıkı işbirliğinden ve ortak çalışmadan yanadır ve kendini hiçbir biçimde bu örgütlerle rekabet içinde görmemektedir. O bütün dünyada proleter ve devrimci parti ve örgütlerin yeni nitel birliğini oluşturmakta ve bunu güçlendirmektedir.

IV.
Emperyalist dünya sisteminin aşılması ve sosyalist toplumsal sistemin egemen kılınması stratejik hedefinde birliğe sahip olan Kuruluş Konferansı, karşılıklı ortak çalışmanın temel ideolojik-siyasi temelleri olarak şunları kararlaştırır:

* Kapitalizm/emperyalizmin toplumsal ilişkilerinin devrimci altüst oluşunun gerekliliğinin kabulü; sosyalist toplum hedefinin amaçlanması; kitleler için demokrasi, insanlığın sömürü ve baskıdan kurtuluş mücadelesinin can düşmanlarının ezilmesi olarak proletarya diktatörlüğünün kuruluşunun gerekliliğinin savunulması.

* Revizyonizmle, troçkizmle ve anarşizmle araya berrak ayrım çizgilerinin çekilmesi; antikomünizmin her türüne, burjuvazinin “Stalinizm” ve “Maoizm” adını taktığı şeye ve proletarya diktatörlüğüne yönelen her düşmanca saldırı ve burjuva kışkırtmalarına karşı tavır.

V.
Kuruluş Konferansı özerk, bağımsız, kendi sorumluluğuna sahip parti ve örgütler arasında konsensusa (oydaşma) dayalı işbirliği ve koordinasyon ilkesini benimser.

Temel belgelerin karara bağlanmasında konferans, kararları oydaşma temelinde almayı hedefler. İlkesel ideolojik sorunlar ve temel siyasi sorunlar oylama ile karara bağlanamaz. Ancak pratik gereklilik olan kararlar ve kuruluş belgeleri, ideolojik-siyasi görüş ayrılıklarının varlığının bilincinde olarak, yeterli bir tartışma ertesinde çoğunlukla karara bağlanabilir. Bunlar için oyların en az yüzde 80’i gereklidir. Bütün günlük siyasi kararlar basit çoğunlukla alınabilir. Oyların eşit olması halinde sunulan karar tasarısı reddedilmiş sayılır.

Her örgüt, hangi projeyi ve hangi etkinlikleri destekleyeceğine kendisi karar verir. Bu, güvenilirlik ilkesiyle el ele yürür. Her örgüt, üzerine aldığı görevleri hakkıyla yerine getirme sorumluluğu ve yükümlülüğünü taşır.

Çalışmanın ağırlık noktası, sınıf mücadelesinde ve tek tek ülkelerde devrimci parti inşasında karşılıklı destek ve işbirliğindedir.

ICOR dünya çapında, kıtasal ve bölgesel olarak, birlikte tespit edilmiş görevlerde ve tek tek süreli projelerde ortak çalışmayı gerçekleştirir.

Çeşitli süreç ve eylemliliklerin uyumlu hale getirilmesinin koordinasyonunu ve belirlenmiş ortak proje ve mücadele görevlerinde işbirliğini gerçekleştirir.

ICOR üye örgütler arasında karşılıklı saygı ve birbirinin bağımsızlığını tanıma zemini üzerinde yükselir ve örgütlerin iç örgütsel meselelerine karışmamayı ilke edinir.

Görüş geliştirme, sahiplenme ve ortak pratiğe geçirmede proleter tartışma kültürünü geliştirmeyi ilke edinir.

– Bütün ülkelerin işçileri birleşin!
– Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!

***

ICOR’un sonuçlanmış kurucu üye listesi

Sevgili yoldaşlar,
Kuruluş Konferansı‘na katılamayan fakat kuruluş belgelerini ve tüzüğü inceledikten sonra ICOR içinde yer almak istediklerini 30 Kasım 2010 itibariyle beyan eden örgütlerle birlikte ICOR’un 41 kurucu üyesi bulunmaktadır.

Aşağıdaki parti ve örgütler ICOR’un kurucu üyeleridir (görevlendirme daha önceki kıta konferanslarıyla uygunluk içindedir):

Afrika
ORC, Revolutionary Organization from the Congo (Congo) [Kongo Devrimci Örgütü-Kongo] Organization from Marocco (Marocco) [Marocco Örgütü-Morocco] CPSA (ML), Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (South Africa) [Güney Afrika Komünist Örgütü (Marksist-Leninist)-Güney Afrika]

Amerika
PC(MLM), Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta (Bolivia) [Komünist Parti (Marksist Leninist Maoist)-Bolivya] PC(AP), Partido Comunista (Acción Proletaria) (Chile) [Komünist Parti (Proleter Eylem)-Şili] PCML, Partido Comunista Marxista Leninista, (Dominican Republic) [Marksist Leninist Komünist Parti-Dominik Cumhuriyeti] NCPH, Nouveau Communiste Parti de Haiti (Haiti) [Yeni Komünist Parti-Haiti] PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia (Colombia) [Kolombiya Devrimci İşçi Partisi-Kolombiya] PC(ML), Partido Comunista Marxista Leninista de Panamá (Panama) [Komünist Parti (ML)-Panama] PCP-I, Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguay) [Paraguay Komünist Partisi(Bağımsız)-Paraguay] PML del Peru, Partido Marxista Leninista del Peru (Peru) [Peru Marksist Leninist Partisi-Peru] PPP, Partido Proletario del Peru (Peru) [Peru İşçi Partisi-Peru] ROL, Revolutionary Organisation of Labor (USA) [Devrimci İşçi Örgütü-ABD]

Asya
MLOA, Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Afghanistan) [Afganistan Marksist-Leninist Örgütü-Afganistan] CPB, Communist Party of Bangladesh (Bangladesh) [Bangladeş Komünist Partisi-Bangladeş] CPI (ML), Communist Party of India (Marxist-Leninist) (India) [Hindistan Komünist Partisi (ML)-Hindistan] PCC CPI(ML), Provisional Central Comittee Communist Party of India (Marxist-Leninist) (India) [Hindistan Komünist Partisi (ML) Geçici Merkez Komitesi-Hindistan] Ranjbaran, Ranjbaran-Party of Iran (Iran) [İran Ranjbaran Partisi-İran] CPN(UML) Nepal, Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) (Nepal) [Nepal Komünist Partisi (ML Birlik)-Nepal] NCP (Mashal), Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal) [Nepal Komünist Partisi (Mashal)-Nepal] APTUF, All Pakistan Trade Union Federation (Pakistan) [Pakistan Sendikalar Birliği-Pakistan] WWO, Working Women Organization (Pakistan) [İşçi Kadınlar Örgütü-Pakistan] INDOREV, Indonesia Revolutionary (Indonesien) [Endonezya Devrimci Partisi-Endonezya]

Avrupa
BRP (K), Bulgarian Workers Party (Communist) (Bulgaria) [Bulgaristan İşçi Partisi (Komünist)] Resistance Movement “23rd September” Bulgaria (Bulgaria) [Bulgaristan “23 Eylül” Direniş Hareketi-Bulgaristan] MLPD, Marxist-Leninist Party of Germany (Germany) [Almanya Marksist-Leninist Partisi-Almanya] KOE, Kommounistiki Organosi Elladas (KOE), Kommunist Organization of Greece (Greece) [Yunanistan Komünist Örgütü-Yunanistan] KOL, Kommunist Organization Luxembourg (Luxembourg) [Lüksemburg Komünist Örgütü-Lüksemburg] GML/Rode Morgen, GML / Rode Morgen (Netherlands) [Kızıl Gelecek-Hollanda] TF, Tjen folket-kommunistiks forbund (Norway) [Halka Hizmet-Komünist Örgütü-Norveç] Marxist-Leninist Platform (Russia) [Marksist-Leninist Platform-Rusya] MLGS, Marxist-Leninist Group Switzerland (Switzerland) [İsviçre Marksist-Leninist Grubu-İsviçre] Partija Rada (Serbia) [İşçi Partisi-Sırbistan] Society for Scientific Communism (Slowakia) [Bilimsel Komünizm Derneği-Slovakya] KSC-CSSP, Communist Party of Czechoslovakia- Czechoslovakian Workers Party (KSC-CSSP) (Czech Republic) [Çekoslovakya Komünist Partisi-Çekoslovakya İşçi Partisi-Çek Cumhuriyeti] SMKC, League of Young Communists of Czechoslovakia (Czech Republic) [Çekoslovakya Genç Komünistler Birliği-Çek Cumhuriyeti] MLKP, Marxist-Leninist Communist Party (Turkey-North Kurdistan) [Marksist-Leninist Komünist Parti-Türkiye-Kuzey Kürdistan] TIKB, The Union of Revolutionary Communists of Turkey (Turkey) [Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği-Turkiye] BP (NK-T), Bolshevist Party-North Kurdistan-Turkey (Turkey – North Kurdistan) [Türkiye-Kuzey Kürdistan Bolşevik Partisi [Türkiye-Kuzey Kürdistan] KSRD, Committee of Coordination Council of working-class movement of Ukraine (Ukraine) [Ukrayna İşçi Sınıfı Hareketi Koordinasyon Komitesi Meclisi-Ukrayna] Group of Communist Revolutionaries “Red Wedge” (Belorussia) [“Kızıl Hançer” Komünist Devrimciler Grubu -Beyaz Rusya]

4 örgüt gözlemci statüsünde yer almak istediklerini belirttiler: İran Komünist Partisi, Nepal Maoist Partisi, Türkiye Komünist İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Partisi/ML

2 örgütle ilişki kurulamadı: NWPP-Nepal ve Meksika Ulusal Kurtuluş Hareketi (MLN)-Meksika.

3 Örgüt 30 Kasım 2010’dan önce üyelikleriyle ilgili sonuçlanmış bir açıklama yapamadılar: RDF-Hindistan; PCC-M-Kolombiya; Sosyalist Meclis / PSUV’nin Güncel Devrimci Partisi-Venezüella.

LIJUC Meksika ve CARC İtalya, ideolojik-politik nedenlerle çekildiler. Kanada Devrimci İnisiyatifi, bu kesitte ulusal parti inşasına yoğunlaşmak istediğini iletti.

Bu ICOR’un inşa sürecinin başlaması anlamına gelmektedir. Bu temelde ICC (Uluslararası Koordinasyon Komitesi), belgelerin yayınlanması ve ardından gelen adımlar konusunda sizi bilgilendirecektir.

Dayanışma dileğiyle

ICC adına
Stefan Engel

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Ayrıca bak..

Close
Close